Παγκόσμια Πρότυπα Ιδιωτικότητας για έναν Παγκοσμιοποιημένο Κόσμο

Παγκοσμιοποιημένο Κόσμο
Διακήρυξη της Μαδρίτης της Κοινωνίας των Πολιτών
Μαδρίτη, Ισπανία
3 Νοεμβρίου 2009

Επιβεβαιώνοντας ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και σε άλλα κείμενα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εθνικά συντάγματα·

Υπενθυμίζοντας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις υποχρεώσεις τους για την επιβολή των διατάξεων της οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων του 1995 και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του 2002·

Υπενθυμίζοντας στα υπόλοιπα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ τις υποχρεώσεις τους για την τήρηση των αρχών που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 1980·

Υπενθυμίζοντας σε όλα τα κράτη τις υποχρεώσεις τους για την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και των κατοίκων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών συνταγμάτων και νόμων, καθώς και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Προσδοκώντας τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων που ενισχύουν τα συνταγματικά δικαιώματα της ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Παρατηρώντας με ανησυχία τη δραματική επέκταση της μυστικής και ανεξέλεγκτης επιτήρησης, καθώς και της αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και πωλητών τεχνολογίας που καθιερώνουν νέους τρόπους κοινωνικού ελέγχου·

Παρατηρώντας περαιτέρω ότι νέες στρατηγικές για τη διερεύνηση καταγγελιών πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομου περιεχομένου επιφέρουν ουσιαστικές απειλές στην ιδιωτικότητα των επικοινωνιών, στην πνευματική ελευθερία και στις προσήκουσες νόμιμες διαδικασίες·

Παρατηρώντας επίσης την αυξανόμενη ενοποίηση των υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο και το γεγονός ότι κάποιες εταιρίες αποκτούν πλήθος προσωπικών δεδομένων χωρίς ανεξάρτητη εποπτεία·

Προειδοποιώντας ότι οι νόμοι και οι θεσμοί περί ιδιωτικότητας έχουν αποτύχει να λάβουν πλήρως υπ’ όψη τους νέες πρακτικές επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένων της εξειδίκευσης με βάση τη συμπεριφορά (behavioural targeting), των βάσεων δεδομένων DNA και άλλων βιομετρικών αναγνωριστικών, τη συγχώνευση δεδομένων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, και των ιδιαίτερων κινδύνων ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, μεταναστών και μειονοτήτων·

Προειδοποιώντας ότι η μη προάσπιση της ιδιωτικότητας θέτει σε κίνδυνο τις συναφείς ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας πρόσβασης στην πληροφορία, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τέλος τη σταθερότητα των συνταγματικών δημοκρατιών·

Η Κοινωνία των Πολιτών δράττεται της ευκαιρίας της 31ης συνάντησης του Διεθνούς Συνεδρίου των Επιτρόπων Ιδιωτικότητας και Προστασίας Δεδομένων για:

(1) Να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο των ορθών πρακτικών στον τομέα της πληροφόρησης (Fair Information Practices) που καθιερώνει υποχρεώσεις για όσους συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες και δίνει δικαιώματα σε αυτούς των οποίων οι πληροφορίες συλλέγονται·

(2) Να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της προς τις ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων που λαμβάνουν καθοριστικές αποφάσεις μέσα στα όρια του νομικού πλαισίου και χωρίς εμπορικά οφέλη ή πολιτικές επιρροές·

(3) Να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της σε γνήσιες τεχνικές που ενισχύουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής (Privacy Enhancing Techniques), οι οποίες ελαχιστοποιούν ή εξαφανίζουν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και σε σημαντικές αξιολογήσεις του αντίκτυπου για την ιδιωτική ζωή (Privacy Impact Assessments) που απαιτούν συμμόρφωση με πρότυπα ιδιωτικότητας·

(4) Να προτρέψει χώρες που δεν έχουν ήδη επικυρώσει τη Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης μαζί με το Πρωτόκολλο του 2001 να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν·

(5) Να προτρέψει χώρες που δεν έχουν ακόμα καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικότητας και μια ανεξάρτητη αρχή προστασίας δεδομένων να το πράξουν το ταχύτερο δυνατόν·

(6) Να προτρέψει τις χώρες που έχουν ήδη θεσμοθετημένο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικότητας να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του και να συνεργάζονται σε διεθνές και τοπικό επίπεδο·

(7) Να προτρέψει χώρες να εξασφαλίσουν την έγκαιρη ενημέρωση των ιδιωτών, όταν οι προσωπικές τους πληροφορίες αποκαλύπτονται ή χρησιμοποιούνται αντικανονικά κατά τρόπο μη συμβατό με τη συλλογή τους·

(8) Να παροτρύνει για ουσιαστική έρευνα σχετικά με την καταλληλότητα των τεχνικών για την «από-αναγνώριση» των δεδομένων, για να καθοριστεί κατά πόσον τέτοιες μέθοδοι εξασφαλίζουν στην πράξη την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία·

(9) Να κάνει έκκληση για ένα δικαιοστάσιο (moratorium) για την ανάπτυξη ή την εφαρμογή νέων συστημάτων μαζικής επιτήρησης, που συμπεριλαμβάνουν την αναγνώριση προσώπου, την ολόσωμη απεικόνιση, βιομετρικά αναγνωριστικά και ενσωματωμένες ετικέτες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), υποκείμενων σε πλήρη και διαφανή αξιολόγηση από ανεξάρτητες αρχές και δημοκρατικό διάλογο· και

(10) Να κάνει έκκληση για την καθιέρωση ενός νέου διεθνούς θεσμικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας, με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου, το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

3 Νοεμβρίου 2009
Μαδρίτη, Ισπανία