Yhteiset yksityisyysnormit koko maailmaan

Kansalaisyhteiskuntajulistus
Madrid, Espanja
3. marraskuuta 2009

Myöntäen, että yksityisyys on perusihmisoikeus, joka on määritelty yleisessä ihmisoikeuksien julistuksessa, kansainvälisessä kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa sekä kansallisissa perustuslaeissa;

Muistuttaen EU:n jäsenmaita niiden velvollisuudesta saattaa voimaan vuoden 1995 tietosuojadirektiivi ja vuoden 2002 sähköisiä viestintäverkkoja koskeva direktiivi;

Muistuttaen muita OECD:n jäsenmaita niiden velvollisuudesta pitää yllä vuoden 1980 OECD:n yksityisyysohjeistuksessa asetettuja periaatteita;

Muistuttaen kaikkia maita niiden velvollisuudesta pitää huolta kansalaistensa ja asukkaidensa kansalaisoikeuksista sekä kansallisten perustuslakiensa ja muiden lakiensa määräysten että kansainvälisen ihmisoikeuslain mukaisesti;

Odottaen yksityisyyttä ja tietosuojaa vahvistavien määräysten voimaan tulemista Euroopan Unionissa;

Todeten järkyttyneenä niin salaisen ja selittämättömän valvonnan räjähdysmäisen lisääntymisen kuin lisääntyvän hallitusten ja valvontatekniikan toimittajien välisen yhteistyön josta seuraa uusia sosiaalisen valvonnan muotoja;

Todeten edelleen että uudet tavat tutkia tekijänoikeusrikkomuksia ja laittoman sisällön levittämistä aiheuttavat huomattavia uhkia tiedonvälityksen yksityisyydelle, henkiselle vapaudelle ja oikeuden asianmukaiselle toteutumiselle;

Todeten edelleen Internet-pohjaisten palveluiden lisääntyvän vakiintumisen, ja sen että jotkin yhtiöt keräävät suuria määriä henkilötietoja ilman riippumatonta valvontaa;

Varoittaen että yksityisyyttä koskevat lait ja rakenteet eivät ole kyenneet täysin ottamaan huomioon uusia valvonnan muotoja, kuten käyttäytymiseen perustuvaa kohdentamista, tietokantoja joissa säilytetään tietoa DNA:sta ja muista biometrisistä tunnisteista, yksityisen ja julkisen sektorin tietojen yhdistämistä, tai erityisiä vaaroja jota kohdistuvat haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin, maahanmuuttajiin ja vähemmistöihin;

Varoittaen että kyvyttömyys varmistaa yksityisyys vaarantaa siihen liittyvät vapaudet, kuten ilmaisuvapauden, kokoontumisvapauden, vapauden hankkia tietoa, syrjimättömyyden ja lopulta perustuslaillisten demokratioiden vakauden;

Täten kansalaisyhteiskunta Yksityisyyden ja tietosuojan viranomaisten kansainvälisen konferenssin 31:ssä vuosikokouksessa:

(1)Kannattaa maailmanlaajuista reilujen käytäntöjen järjestelmää, joka asettaa velvoitteita henkilötietoja kokoaville ja käsitteleville tahoille ja oikeuksia niille, joiden henkilötietoja kootaan;

(2) Vahvistaa tukensa itsenäisille tietosuojaviranomaisille jotka tekevät päätöksensä lakien puitteissa, läpinäkyvästi ja saamatta kaupallista tai poliittista etua;

(3)Vahvistaa tukensa aidoille yksityisyyttä parantaville tekniikoille jotka minimoivat tai poistavat henkilöön yhdistettävissä olevan tiedon kokoamisen ja merkityksellisille yksityisyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinneille joiden on oltava sopusoinnussa yksityisyysnormien kanssa;

(4)Kehottaa maita jotka eivät ole ratifioineet Euroopan neuvoston sopimusta 108 sekä vuoden 2001 lisäsopimusta tekemään niin mahdollisimman pian;

(5)Kehottaa maita jotka eivät ole vielä vakinnuttaneet kattavaa järjestelmää yksityisyyden suojelemiseksi ja itsenäistä tietosuojaviranomaista tekemään niin mahdollisimman pian;

(6)Kehottaa maita jotka ovat vakiinnuttaneet järjestelmän yksityisyyden suojelemiseksi huolehtimaan sen tehokkaasta toteuttamisesta ja valvonnasta sekä tekemään yhteistyötä kansainvälisellä ja alueellisella tasolla;

(7)Kehottaa maita varmistamaan että yksityishenkilöille ilmoitetaan välittömästi, mikäli näiden henkilötietoja paljastetaan asiattomasti tai käytetään tavalla, joka ei ole sopusoinnussa näiden tietojen kokoamisen kanssa;

(8)Suosittelee tietojen ”epäyksilöimiseen” tarkoitettujen tekniikoiden toimivuuden kattavaa tutkimista sen selvittämiseksi suojaavatko tällaiset menetelmät todella yksityisyyttä ja nimettömyyttä;

(9)Vaatii keskeyttämään uusien joukkovalvontamenetelmien (mukaan lukien kasvotunnistus, kokovartalokuvaus, biometriset tunnisteet ja upotetut RFID-tunnisteet)
kehittämisen ja toteuttamisen, kunnes ne on läpinäkyvästi tutkittu riippumattomien tietosuojaviranomaisten toimesta ja niistä on käyty kansalaiskeskustelua; sekä;

(10) Vaatii uuden kansainvälisen järjestelmän perustamista yksityisyyden suojelemiseksi, siten että kansalaisyhteiskunta voi siihen täydellisesti osallistua, ja siten että se perustuu lain säännöksiin, perusihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokraattisten instituutioiden tukeen.

3.marraskuuta 2009
Madrid, Espanja


The full list of signatures is available here.